Примерен договор за счетоводни услуги

Глобата е данък за грешни действия. Данъкът е глоба за добро поведение :)

Д О Г О В О Р

         Днес, ……………….…г. в гр. ….. се сключи настоящият договор между ……….., Булстат …………….., представлявано от ……………, ЕГН …………….., наричан накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и “името на счетоводната фирма”, Булстат ……….., представлявано от …………….., ЕГН ………….., наричана накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна.

Страните се договориха за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

чл. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извръшва счетоводни услуги на основание чл. 34, ал. 2 от Закона за счетоводството.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

чл. 2 С оглед нормалното финансово и икономическо функциониране на ……………, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява следните функции и видове работи:

1. Изготвяне и обработка на всички предоставени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ данни и документи, необходими за перфектното счетоводно функциониране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представлява интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пред всички инстанции, имащи отношение към предмета на този договор.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема изготвянето на всички отчетни документи, касаещи дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по свое усмотрение при изпълнение нанасточюия договор може да ползва услугите на други лица или фирми, за своя сметка, като обаче единствено той носи отговорност по изпълнението на този договор.

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оптимизира всички плащания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ данъци при стриктното спазване на действащите в момента закони.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в данъчното законадателство, касаещи неговата дейност.

чл. 3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява данните и информацията, предоставени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка и по повод извършването на възложената му услуга.

чл. 4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да нарушава оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

СРОКОВЕ

чл. 5.1 Настоящият договор се сключва за периода от …………..г. до ………….г.

2. Удължаването на този срок може да се извърши чрез допълнително споразумение или нов договор.

3. Прекратяване на действието му може да настъпи чрез писменно предупреждение на една от страните, с едномесечно предизвестие.

чл. 6 Всички срокове, които касаят финансовото и икономическо обслужване са задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и той не носи отговорност, ако тези срокове са пропуснати по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

чл. 7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечна такса в размер на цифром /словом/ лева. Сумата е дължима до 5-то число на следвашия месец.

чл. 8 Цената, посочена в чл. 7 подлежи на корекция при увеличение на документооборота и поява на други дейности.

НЕУСТОЙКИ

чл. 9 В случай на забавяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при плащане на дължимата месечна такса, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% за всеки ден закъснение.

чл. 10 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предмета на този договор, които са произтекли от неспазване на закон или друг нормативен акт от страна на последния.

чл. 11 Страните ще решават всички възникнали спорове по изпълнение на настоящия договор по взаимно съгласие, а в случай, че такова не бъде постигнато – пред съответния съд.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екзепляра – по един за всяка от страните и се подписа както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                    ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/……………./                                          /……………./