Национален сметкоплан

НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ (в сила от 1.01.2002)

ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО (в сила от 1.01.2002)

 

Раздел 1

СМЕТКИ ЗА КАПИТАЛИ

10 Капитал

            100 Основен Капитал, изискващ регистрация

            101 Основен Капитал, неизискващ регистрация

            103 Ликвидационен Капитал при несъстоятелност и ликвидация

            104 Капитал на предприятия с нестопанска дейност

11 Резерви

            110 Общи резерви

            111 Резерви от последваща оценка на дълготрайни активи

            112 Резерви от последваща оценка на краткотрайни активи

            113 Резерви от последащва оценка на финансови инструменти

            114 Резерви на инвестиоционни дружества

            115 Резерви на пенсионни дружества

            119 Други резерви

12 Финансови резултати

            120 Непокрита загуба от минали години

            121 Неразпределена печелба от минали години

            122 Печалби и загуби от текущата година

            123 Резултат от дейността на предприятия с нестопанска дейност

            124 Резултат при несъстоятелност и ликвидация

13 Резерви по застраховантели договори

            130 Резерви за животозастраховане

            131 Пренос-премийни резерви

            132 Резерви за предстоящи плащания

            133 Резерви за запасен фонд

            134 Резерви за презастраховане

            139 Други резерви по затрахователни договори

14 Емисии

            141 Банкноти за обращение

            142 Монети за обращение

15 Получени заеми

            150 Получени краткосрочни заеми

            151 Получени дългосточни заеми

            152 Дълговри инструменти

            159 Други заеми и дългове

16 Приети и срочни депозити

            160 Приети срочни депозити и банки и други

            161 Приети срочни депозити от нефинансови предприятия и други клиенти

17 Привличени средста по разплащателни сметки

            170 Разплащателни сметки на банки и други финансови институции

            171 Рапзращателни сметки на нефинансови предприятия и други клиенти

            172 Привлечени средства по снециални сметки

            173 Привлечени средства влогови сметки

            179 Други сметки на клиенти

18 Привлечени средста от участници в осигурителни фондове

            180 Сметки на участници в пенсионното осигуряване

            181 Сметки на участници в здравното осигуряване

            189 Сметки на участници в други осигурителни фондове

19 Преми и и сконто по финансови инструменти

            190 Премии, свързани с капитал

            191 Отбиви (сконто), свързани с капитал

            192 Премии, произтичащи от финансови инструменти

            193 Сконто от финансови интрументи

Раздел 2

СМЕТКИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

20 Дълготрайни материални активи

            200 Земии (терени)

            201 Подобрения върху земите

            202 Сгради и конструкции

            203 Машини и оборудване

            204 Съоражения

            205 Транспортни средства

            206 Компютърно оборудване

            207 Обзавеждане и трайни активи

            208 Библиотечни книги

            209 Други дълготрайни материални активи

21 Дълготрайни финансови активи

            220 Инвестиции в дъщерни предприятия

            221 Инвестиции в асоцирани предприятия

            222 Инвестиции в смесени предприятия

            223 Инвестициони имоти

            224 Финансови активи, държани до настъпването на падежа

            225 Финансови активи, обявени за продажба

            226 Финансови активи, заложени като обеспечение

            229 Други дългосрочни фиинансови активи

23 Търговска репутация

            230 Положителна търговска репутация

            231 Отрицателна търговска репутация

24 Амортизация

            240 Амортизация на ДМА

            241 Амортизация на дълготрайни нематериални активи

25 Провизии за покриване на рискови активи и задължения

            250 Провизии за покриване на рискови активи

            251 Провизии, признати като пасиви

            259 Други провизи

26 Дългосточни вземания и заеми

            260 Дългосточни вземания и заеми на банки и други финансови инситуции

            261 Дългосточни вземания и заеми на банки и други нефинансови институции

            262 Просрочени дългосрочни вземания и заеми

            263 Дългосточни вземания и заеми, заложени като обеспечения

            269 Други дългосрочни вземания и заеми

           

27 Дълготраийни биологични активи

            270 Гори

            271 Трайни насаждения – плододоващи

            272 Трайни насаждения – неплододаващи

            273 Животни в основни стада

Раздел 3

СМЕТКИ ЗА СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

30 Материали, продукция и стоки

            300 Доставки

            301 Материали

            302 Продукция

            303 Стоки

            304 Изпратени стоки и предадени работи

31 Краткотрайни биологични активи           

            310 Дребни продуктивни животни

            311 Птици – основни стада

            312 Пчелни семейства

            313 Млади животни

            314 Животни за угояване

            315 Животни за експериментални цели

Раздел 4

СМЕТКИ ЗА РАЗЧЕТИ

40 Доставчици и свързани с тях сметки

            400 Доставчици

            401 Доставчици по аванси

            402 Доставчици по търговски кредити

            403 Доставчици           по доставки при определени условия

            404 Доставчици по доставки със свързани лица

            409 Други разчети с доставчици

41 Клиенти и свързани с тях сметки

            410 Клиенти

            411 Клиенти по аванси

            412 Клиенти по търгоски кредити

            413 Клиенти по продажби при определени условия

            414 Клиенти по продажби със свързани лица

            419 Други разчети и клиенти

42 Персонал и съдружници

            420 Персонал

            421 Задължения по неизползвани отпуски

            422 Подотчетни лица

            423 Вземания от съучастия

            424 Задължения за съучастия

            425 Вземания по записи дялови вноски

            429 Други разчети с персонала и съдружниците

43 Разчети по преводи и вътрешни разчети

            430 Разчети по междубанкови операции

            431 Вътрешни разчети по междубанкови операции

            432 Вътрешни разчети по вътрешнобанкови операции

            433 Вътрешни разчети

44 Вземания по липси, начети и съдебни спорове

            440 Вземания по рекламации

            441 Вземания по липси и начети

            442 Ценови разлики по липси и начети

            443 Вземания по съдебни спорове

            444 Присъдени вземания

           

45 Разчети с бюджета с ведемоства

            450 Разчети с общините

            451 Разчети за данъци върху печалбата

            452 Разчети за данъци върху доходи на физически лица

            453 Разчети за данък върху добавената стойност

            454 Разчети с министерства

            455 Разчети за акцизи

            456 Разчети с митници

            459 Други разчети с бюджета и в ведомства

46 Разчети с бюджета и с ведомства

            460 Разчети с фонд пенсии

            461 Разчети с фонд Трудова злополука

            462 Разчети с фонд Общо заболяване и майчинство

            463 Разчети за допълнително задължително социално осигуряване

            464 Разчети за доброволно социално осигуряване

            465 Разчети за здравно осигуряване

            466 Разчети с фонд Безработица

            467 Разчети за еднократни помощи и детски надбавки

            469 Други Разчети с осигурителни

47 Разчети с международни финансови институции

            470 Разчети с Международния валутен фонд

            471 Разчети със Световната банка

            472 Разчети с други международни финансови инситуции

            473 Разчети по междуправителствени спогодби

48 Разчети по застраховане и съзастраховане

            480 Разчети по предстоящи плащания

            481 Разчети по съзтраховане

            482 Разчети с пресъзтраховане

            483 Разчети със седанти

            489 Други разчети

49 Разни дебитори и кредитори

            490 Доверители

            491 Разчети за границии

            492 Разчети със собственици

            493 Разчети по застраховане

            494 Разчети по лихва

           495 Разчети по отстрочени данъци

            498 Други дебитори

            499 Други кредитори

Раздел 5

СМЕТКИ ЗА ФИНАНСОВИ СРЕДСТА

50 Парични средства

            500 Каса в левове

            501 Кава във валута

            502 Разплащателна сметка в левове

            503 Разплащателна сметка във валута

            504 Акредитиви в левове

            505 Акредитиви във валута

            506 Предоставени депозити

            507 Разплащателни чекове

            508 Парични средства, заложени като обезпечение

            509 Други парични средства

51 Краткосрочни финансови активи

            510 Финансови активи, държани за търговия

            511 Изкупени собствени облигации

            512 Държавни цении книжа

            513 Благородни метали и скъпоценни камани

            514 Финансови активи, заложени като обеспечение

            519 Други ктраткосрочни финансови активи

53 Краткосрочни вземания и заеми

            530 Краткосрочни вземания и заеми от банки и други финансови институции

            531 Краткосрочни вземания и заеми от нефинансови предприятия и други клиенти

            532 Краткосрочни вземания и заеми, заложени като обезпечение

            533 Просрочени краткосрочни вземания и заеми

            539 Други краткосрочни вземания и заеми

Раздел 6

СМЕТКИ И РАЗХОДИ

60 Разходи по икономически елементи

            600 Разходи за материали

            601 Разходи за външни услуги

            602 Разходи за амортизация

            603 Разходи за заплати (възнаграждения)

            604 Разходи за осигуровки

            605 Разходи за данъци, такси и други подобни плащания

            606 Разходи за провизии

            607 Разходи за участие

            609 Други разходи

61 Разходи по дейността

            610 Разходи за основна дейност

            611 Разходи за спомагателна дейност

            612 Разходи за продажба на продукция

            613 Разходи за придобиване на ДМА

            614 Разходи за ликвадаация на ДМА

            615 Разходи при ликвидация и несъстоятелност

            616 Разходи по дейности в предприятия с нестопанска дейност

            617 Административни разходи

62 Финансови разходи

            620 Разходи за лихви

            621 Разходи за провизиране на рискови активи

            622 Разходи по операции с финансови активи и инсрументи

            623 Разходи от последващи оценки на финансови активи и инстррументи

            624 Разходи по валутни операции

            629 Други финансови разходи

65 Разходи за бъдещи периоди

            650 Разходи за бъдещи периоди

            651 Разходи за учредяване и разширяване

            652 Финансови разходи за бъдещи периоди

           

66 Разходи по пряко застраховане

            660 Разходи за суми по застраховането

            661 Разходи за участие в резултата

            662 Разходи за ликвидация

            663 Разходи за комисионни по застраховането

            664 Разходи за резерви по застраховането

            669 Други разходи по пряко застраховане

67 Разходи по пасивно презастраховане

            670 Разходи за остъпени премии на презастрахователи

            671 Разходи за освободени резерви по пасивното презастраховане

            679 Други разходи по пасивното презастраховане

68 Разходи по активно презастраховане

            680 Разходи за застрахователни обезщетения

            681 Разходи за участие в резултата

            682 Разходи за участие в ликвидацията

            683 Разходи за отстъпени презастрахователни комисионни и такси

            684 Разходи за далечни резерви по активно презастраховане

            689 Други разходи по активно презастраховане

           

69 Извънредни разходи

            690 Извънредни разходи

Раздел 7

СМЕТКИ ЗА ПРИХОДИ

70 Приходи от продажби

            700 Приходи от продажби на продукция

            701 Приходи от продажби на стоки

            702 Приходи от продажби на услуги

            703 Приходи от продажби на консигнация

            704 Приходи от продажби на дълготрайни активи

            705 Приходи от продажби на материали

            706 Приходи от финансирания

            707 Приходи от ликвидация и несъстоятелност

            709 Други приходи от дейността       

71 Приходи в предприятия с нестопанска дейност

            710 Приходи от регламентирана дейност

            711 Приходи от членски внос

            712 Приходи от дарения

            713 Приходи от субсидии

            719 Други приходи

72 Финансови приходи

            720 Приходи от лихви

            721 Приходи от съучастия

            722 Приходи от операции с финансови активи и инструменти

            723 Приходи от последващи оценки на финансови активи и инструменти

            724 Приходи от валутни операции

            725 Приходи от реинтегрирани провизии

           729 Други финансови приходи

           

75 Приходи за бъдещи периоди и финансирания

            750 Приходи за бъдещи периоди

            751 Финансиране за дълготрайни активи

            752 Финансиране за текуща дейност

            753 Финансови приходи за бъдещи периоди

76 Приходи от пряко застраховане

            760 Приходи от премии по застраховането

            761 Приходи от комисионни и таксии

            762 Приходи по застраховане от минали години

            763 Приходи от регресии

            764 Приходи от особени резерви

            769 Други застрахователни приходи

77 Приходи от пасивно застраховане

            770 Приходи от получени обезщетения от презастрахователите

            771 Приходи от участие в резултата на презастрахователите

            772 Приходи от комисионни от презастрахователите

            773 Приходи от пасивно презастраховане от минали години

            774 Приходи от приходи за презастраховане

            779 Други приходи от пасивно презастраховане

78 Приходи от активно застраховане

            780 Приходи от премии по презастраховане

            781 Приходи от активно презастраховане от минали години

            782 Приходи от регресии по активно презастраховане

            783 Приходи от резерви по активно презастраховане

            789 Други приходи от активно презастраховане

79 Извънредни приходи

            790 Извъренди приходи

Раздел 9

СМЕТКИ ЗА УСЛОВНИ АКТИВИ И УСЛОВНИ ПАСИВИ

91 Чужди материални и нематериални активи

            910 Чужди материални и нематериални активи, предоставени като обезпечение

            911 Наети чужди активи

            912 Чужди материални активи получени по консигнационен догоор

            913 Документи под особена отчетност

            914 Нефинансови ценности, приети за съхраняване

92 Чужди финансови активи

            920 Чужди финнасови активи, предпостванеи като обезпечение

            921 Заложени полици

            922 Разни емисии за пускане в обръщение

            923 Чужди финансови активи, държани от името на клиенти

            924 Поети задължения по договора

93 Дебитори по условния вземания

            930 Вземания по предоставени кредити по междудържавни спогодби

            931 Отписани непогасени вземания

            932 Дебитори по операции на имкасиране

            933 Вземания по дериватни сметки

94 Условни активи

            940 Вземания по спотоперации

            941 Отписани непогасени вземания

            942 Дебитори по операции за инкасиране

            943 Условни вземания по други банкови операции

95 Кредитори по условни задължения

            950 Гаранции и други подобни непредвидени задължения

            951 Неотменяаеми ангажименти

            952 Отменяаеми ангажименти

            953 Задължения по спотоперации

            954 Задължения по дериватни сделки

            955 Условни задължения по други банкови операции

96 Собствени активи, невключени в стопанския оборот

            960 Резервна каса

            961 Активи в употреба, отчетени в разход

97 Собствени пасиви, невключени в стопанския оборот

            970 Емисионен резерв

            971 Собствени емисии извън обръщение с изтелкъл срок за обмяна

98 Разни сметки за условни активи

            980 Сметки по резервите

            981 Сметки по изкупени обезпечения

            982 Ангажименти по разрешени кредити

            983 Разни статистически сметки

            989 Други сметки за условни активи

99 Разни сметки за условни пасиви

            999 Други сметки за условни пасиви