Примерен сметкоплан

раздел 1: СМЕТКИ ЗА КАПИТАЛ И ЗАЕМИ

                група 10: Капитал

Вид

Анал./Синт.

101

Основен капитал, изискващ регистрация

Пасивна

Аналитична

102

Капитал неизискващ регистрация (за консорциуми и дружества по ЗЗД)

Пасивна

Аналитична

103

Ликвидационен капитал при несъстоятелност и ликвидация

Пасивна

Аналитична

104

Капитал на предприятия с нестопанска дейност

Пасивна

Аналитична

                група 11: Капиталови Резерви

111

Общи резерви

Пасивна

Аналитична

112

Резерви от последваща оценка на дълготрайни активи

Пасивна

Аналитична

113

Резерви от последваща оценка на финансови инструменти

Пасивна

Аналитична

114

Резерви от емисия на акции

Пасивна

Аналитична

115

Резерви, свързани с капитал

Пасивна

Синтетична

116

Обратно изкупени собствени акции

Активна

Синтетична

119

Други резерви

Пасивна

Аналитична

                група 12: Финансови Резултати

121

Непокрита загуба от минали години

Активна

Аналитична

122

Неразпределена печалба от минали години

Пасивна

Аналитична

123

Печалби и загуби от текущата година

Акт-Пас

Синтетична

124

Резултат при несъстоятелност и ликвидация

Пасивна

Синтетична

125

Резултат от дейността на предприятия с нестопанска цел

Акт-Пас

Синтетична

                група 15: Получени Заеми

151

Получени краткосрочни заеми

Пасивна

Аналитична

152

Получени дългосрочни заеми

Пасивна

Аналитична

153

Кредитни карти

Пасивна

Аналитична

154

Дългови инструменти

Пасивна

Аналитична

159

Други заеми и дългове

Пасивна

Аналитична

раздел 2: СМЕТКИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

                група 20: Дълготрайни Материални Активи

2011

Земи (Терени)

Активна

Аналитична

2012

Подобрения върху земите

Активна

Аналитична

202

Сгради и конструкции

Активна

Аналитична

203

Компютърна техника

Активна

Аналитична

204

Съоръжения

Активна

Аналитична

205

Машини и оборудване

Активна

Аналитична

206

Транспортни средства

Активна

Аналитична

207

Офис обзавеждане

Активна

Аналитична

209

Други дълготрайни материални активи

Активна

Аналитична

                група 21: Дълготрайни Нематериални Активи

211

Продукти от развойна дейност

Активна

Аналитична

212

Програмни продукти

Активна

Аналитична

213

Права върху интелектуална собственост

Активна

Аналитична

214

Права върху индустриална собственост

Активна

Аналитична

219

Други дълготрайни нематериални активи

Активна

Аналитична

                група 22: Дългосрочни Финансови Активи

221

Инвестиции в дъщерни предприятия

Активна

Аналитична

222

Инвестиции в асоциирани предприятия

Активна

Аналитична

223

Инвестиции в смесени предприятия

Активна

Аналитична

224

Инвестиции в имоти (Инвестиционни имоти)

Активна

Аналитична

225

Инвестиции във финансови активи, държани до настъпване на падеж

Активна

Аналитична

226

Инвестиции във финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата

Активна

Аналитична

227

Предоставени дългосрочни заеми и вземания

Активна

Аналитична

228

Инвестиции във финансови активи на разположение за продажба

Активна

Аналитична

229

Инвестиции в други дългосрочни финансови активи

Активна

Аналитична

                група 23: Търговска Репутация

231

Положителна търговска репутация

Активна

Аналитична

232

Отрицателна търговска репутация

Пасивна

Аналитична

                група 24: Амортизации

2412

(Натрупана) Амортизация на сгради и конструкции

Корекционна

Аналитична

2413

(Натрупана) Амортизация на компютърна техника

Корекционна

Аналитична

2414

(Натрупана) Амортизация на съоръжения

Корекционна

Аналитична

2415

(Натрупана) Амортизация на машини и оборудване

Корекционна

Аналитична

2416

(Натрупана) Амортизация на транспортни средства

Корекционна

Аналитична

2417

(Натрупана) Амортизация на офис обзавеждане

Корекционна

Аналитична

2419

(Натрупана) Амортизация на други дълготрайни материални активи

Корекционна

Аналитична

2421

(Натрупана) Амортизация на продукти от развойна дейност

Корекционна

Аналитична

2422

(Натрупана) Амортизация на програмни продукти

Корекционна

Аналитична

2429

(Натрупана) Амортизация на други дълготрайни нематериални активи

Корекционна

Аналитична

2431

(Натрупана) Амортизация на инвестиции в имоти (Инвестиционни имоти)

Корекционна

Аналитична

2432

(Натрупана) Амортизация на биологични активи

Корекционна

Аналитична

2433

(Натрупана) Амортизация на положителна репутация

Корекционна

Аналитична

                група 25: Корекции при обезценка

251

Корекция при обезценка на вземания

Корекционна

Аналитична

252

Корекция при обезценка на други активи

Корекционна

Аналитична

                група 27: Дълготрайни Биологични Активи

271

Гори

Активна

Аналитична

272

Трайни насаждения – плододаващи

Активна

Аналитична

273

Трайни насаждения – неплододаващи

Активна

Аналитична

274

Животни в основни стада

Активна

Аналитична

279

Други дълготрайни биологични активи

Активна

Аналитична

раздел 3: СМЕТКИ ЗА СТОКОВО МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

                група 30: Суровини/Материали, Продукция и Стоки

301

Доставки

Активна

Аналитична

302

Суровини/Материали

Активна

Аналитична

303

Продукти

Активна

Аналитична

304

Стоки

Активна

Аналитична

                група 31: Краткотрайни Биологични Активи

311

Дребни продуктивни животни

Активна

Аналитична

312

Птици – основни стада

Активна

Аналитична

313

Пчелни семейства

Активна

Аналитична

314

Млади животни

Активна

Аналитична

315

Животни за угояване

Активна

Аналитична

316

Животни за експериментални цели

Активна

Аналитична

319

Други краткотрайни биологични активи

Активна

Аналитична

раздел 4: СМЕТКИ ЗА РАЗЧЕТИ

                група 40: Доставчици и Свързани с Тях Сметки

401

Задължения към доставчици

Пасивна

Аналитична

402

Вземания от доставчици по аванси

Активна

Аналитична

403

Задължения към доставчици по търговски кредити

Пасивна

Аналитична

404

Задължения към доставчици по доставки при определени условия

Пасивна

Аналитична

405

Задължения към доставчици свързани лица

Пасивна

Аналитична

409

Други задължения към доставчици

Пасивна

Аналитична

                група 41: Клиенти и Свързани с Тях Сметки

411

Вземания от клиенти

Активна

Аналитична

412

Задължения към клиенти по аванси

Пасивна

Аналитична

413

Вземания от клиенти по търговски кредити

Активна

Аналитична

414

Вземания от клиенти по продажби при определени условия

Активна

Аналитична

415

Вземания от клиенти свързани лица

Активна

Аналитична

419

Други вземания от клиенти

Активна

Аналитична

                група 42: Персонал и Съдружници

421

Задължения към персонал

Пасивна

Аналитична

422

Разчети с подотчетни лица

Акт-Пас

Аналитична

423

Задължения по неизползвани отпуски

Пасивна

Аналитична

424

Вземания от съучастия

Активна

Аналитична

425

Задължения за съучастия

Пасивна

Аналитична

426

Вземания по записани дялови вноски

Активна

Аналитична

429

Други разчети с персонала и съдружниците

Акт-Пас

Аналитична

                група 44: Вземания по Липси, Начети и Съдебни Спорове

441

Вземания по рекламации

Активна

Аналитична

442

Вземания по липси и начети

Активна

Аналитична

443

Ценови разлики по липси и начети

Пасивна

Аналитична

444

Вземания по съдебни спорове

Активна

Аналитична

445

Присъдени вземания

Активна

Аналитична

                група 45: Разчети с Бюджета и Ведомствата

4521

Разчети за Годишен корпоративен данък

Акт-Пас

Аналитична

4522

Разчети за Авансов корпоративен данък

Акт-Пас

Синтетична

4531

Начислен данък върху добавената стойност за покупките

Активна

Синтетична

4532

Начислен данък върху добавената стойност за продажбите

Пасивна

Синтетична

4536

Отложен данъчен кредит

Активна

Аналитична

4537

Неизползван данъчен кредит

Активна

Аналитична

4538

Данък върху добавената стойност за възстановяване

Активна

Синтетична

4539

Данък върху добавената стойност за внасяне

Пасивна

Синтетична

454

Разчети за данъци върху доходи на физически лица

Акт-Пас

Синтетична

456

Разчети за акцизи

Акт-Пас

Аналитична

457

Разчети с митници

Акт-Пас

Аналитична

459

Данъчни разчети с бюджета

Акт-Пас

Аналитична

                група 46: Разчети с Осигурители

461

Разчети за задължително социално осигуряване

Акт-Пас

Аналитична

462

Разчети за доброволно социално осигуряване

Акт-Пас

Аналитична

463

Разчети за здравно осигуряване

Акт-Пас

Аналитична

469

Други разчети с осигурители

Акт-Пас

Аналитична

                група 49: Разни Дебитори и Кредитори

491

Разчети с доверители

Акт-Пас

Аналитична

492

Разчети за гаранции

Акт-Пас

Аналитична

493

Разчети със собственици

Акт-Пас

Аналитична

494

Разчети по отсрочени данъци

Акт-Пас

Аналитична

495

Разчети по застраховане

Акт-Пас

Аналитична

496

Разчети по лихви

Акт-Пас

Аналитична

497

Провизии

Пасивна

Аналитична

498

Други дебитори

Активна

Аналитична

499

Други кредитори

Пасивна

Аналитична

раздел 5: СМЕТКИ ЗА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

                група 50: Парични Средства

501

Каса в левове

Активна

Аналитична

502

Каса във валута

Активна

Аналитична

503

Разплащателна сметки в левове

Активна

Аналитична

504

Разплащателна сметка във валута

Активна

Аналитична

505

Акредитиви

Активна

Аналитична

506

Предоставени депозити

Активна

Аналитична

507

Парични средства, заложени като обезпечение

Активна

Аналитична

509

Други парични средства (в т.ч. ваучери и чекове)

Активна

Аналитична

                група 51: Краткосрочни Финансови Активи

511

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата

Активна

Аналитична

512

Финансови активи, държани до настъпване на падеж

Активна

Аналитична

513

Краткосрочни заеми и вземания

Активна

Аналитична

514

Финансови активи на разположение за продажба

Активна

Аналитична

519

Други краткосрочни финансови активи (в т.ч. благородни метали)

Активна

Аналитична

раздел 6: СМЕТКИ ЗА РАЗХОДИ

                група 60: Разходи по Икономически Елементи

601

Разходи за материали

Активна

Аналитична

602

Разходи за външни услуги

Активна

Аналитична

603

Разходи за амортизация

Активна

Аналитична

604

Разходи за заплати (възнаграждения)

Активна

Аналитична

605

Разходи за осигуровки

Активна

Аналитична

606

Разходи за данъци, такси и други подобни плащания

Активна

Аналитична

607

Разходи за провизии

Активна

Аналитична

608

Разходи от последващи оценки на активи

Активна

Аналитична

609

Други разходи

Активна

Аналитична

                група 61: Разходи за Дейността

611

Разходи за основна дейност

Активна

Аналитична

612

Разходи за спомагателна дейност

Активна

Аналитична

613

Разходи за придобиване на дълготрайни активи

Активна

Аналитична

614

Административни разходи

Активна

Аналитична

615

Разходи за продажби

Активна

Аналитична

                група 62: Финансови Разходи

621

Разходи за лихви

Активна

Аналитична

623

Разходи по операции с финансови активи и инструменти

Активна

Аналитична

624

Разходи по валутни операции

Активна

Синтетична

625

Разходи от последващи оценки на финансови активи и инструменти

Активна

Аналитична

629

Други финансови разходи

Активна

Аналитична

                група 65: Разходи за Бъдещи Периоди

651

Нефинансови разходи за бъдещи периоди

Активна

Аналитична

652

Финансови разходи за бъдещи периоди

Активна

Аналитична

                група 69: Извънредни Разходи

691

Извънредни разходи

Активна

Аналитична

раздел 7: СМЕТКИ ЗА ПРИХОДИ

                група 70: Приходи от Продажби

701

Приходи от продажби на продукти

Пасивна

Аналитична

702

Приходи от продажби на стоки

Пасивна

Аналитична

703

Приходи от продажби на услуги

Пасивна

Аналитична

704

Приходи от наеми

Пасивна

Аналитична

705

Приходи от продажби на дълготрайни активи

Пасивна

Аналитична

706

Приходи от продажба на суровини/материали

Пасивна

Аналитична

707

Приходи от последваща оценка на активи

Пасивна

Аналитична

708

Приходи от финансирания

Пасивна

Аналитична

709

Други приходи от дейността

Пасивна

Аналитична

                група 71: Приходи в Предприятия с Нестопанска Дейност

711

Приходи от регламентирана дейност

Пасивна

Аналитична

712

Приходи от членски внос

Пасивна

Синтетична

713

Приходи от финансирания и дарения

Пасивна

Синтетична

719

Други приходи

Пасивна

Аналитична

                група 72: Финансови Приходи

721

Приходи от лихви

Пасивна

Аналитична

722

Приходи от съучастия

Пасивна

Аналитична

723

Приходи от операции с финансови активи и инструменти

Пасивна

Аналитична

724

Приходи от валутни операции

Пасивна

Синтетична

725

Приходи от последващи оценки на финансови активи и инструменти

Пасивна

Аналитична

729

Други финансови приходи

Пасивна

Аналитична

                група 75: Приходи за Бъдещи Периоди и Финансирания

751

Нефинансови приходи за бъдещи периоди

Пасивна

Аналитична

752

Финансови приходи за бъдещи периоди

Пасивна

Аналитична

753

Финансиране за дълготрайни активи

Пасивна

Аналитична

754

Финансиране на текущата дейност

Пасивна

Аналитична

                група 79: Извънредни Приходи

791

Извънредни приходи

Пасивна

Аналитична

раздел 9: СМЕТКИ ЗА УСЛОВНИ АКТИВИ И ПАСИВИ

                група 91: Чужди Материални, Нематериални и Финансови Активи на Съхранение

911

Наети чужди активи

Активна

Аналитична

912

Чужди материални активи, получени по консигнационен договор

Активна

Аналитична

913

Други материални и нематериални активи, приети на съхранение

Активна

Аналитична

914

Финансови активи или парични средства, приети на за съхранение

Активна

Аналитична

                група 98: Други Условни Активи

981

Чужди материални и нематериални активи, получени като обезпечение

Активна

Аналитична

982

Чужди финансови активи, получени като обезпечение

Активна

Аналитична

983

Полици или записи на заповед, получени като обезпечение

Активна

Аналитична

984

Други условни активи

Активна

Аналитична

989

Кореспондираща сметка за условни активи

Активна

Синтетична

                група 99: Други Условни Пасиви

991

Собствени материални и нематериални активи, предоставени като обезпечение

Пасивна

Аналитична

992

Собствени финансови активи, предоставени като обезпечение

Пасивна

Аналитична

993

Полици или записи на заповед, предоставени като обезпечение

Пасивна

Аналитична

994

Други условни пасиви

Пасивна

Аналитична

999

Кореспондираща сметка за условни пасиви

Пасивна

Синтетична